Transplantace ledviny

Transplantační ambulance, transplantační dokumentace
Vedoucí lékař as. MUDr. T. Reischig
vchod B, 5. patro v prostorách oddělení B (první dveře vpravo)
telefon sestry 377103650, telefon lékaři 377103776

 

Transplantace ledviny představuje nejlepší možnou léčbu pacientů s chronickým selháním ledvin. Pro nemocné, kteří jsou k transplantaci vhodní (zhruba 10-20% nemocných na dialýze), znamená nejen lepší kvalitu života, ale i jeho výrazné prodloužení. Naopak u pacientů s přidruženými chorobami, která transplantaci vylučují, by nesprávná indikace k transplantaci mohla ublížit. Z tohoto důvodu jsou všichni kandidáti transplantace vyšetřeni v naší předtransplantační ambulanci a vhodní kandidáti posléze zařazeni do čekací listiny. Vyšetřování musí být v řadě případů velmi podrobné a může si vyžádat hospitalizaci. Velmi často však vede k odhalení a vyléčení přidružených chorob, což umožní pozdější transplantaci a celkově zlepší zdravotní stav pacienta.

Plzeňské transplantační centrum provádí transplantace ledvin od zemřelých i žijících dárců. Jako první centrum v České republice provádíme transplantace od dárců s nebijícím srdcem. Přestože výsledky transplantací od zemřelých dárců jsou velmi dobré, kvalita ledviny od žijícího dárce je lepší a po transplantaci funguje delší dobu. Proto se snažíme transplantace od žijících dárců upřednostňovat. V případě dobrovolného zájmu darovat ledvinu je potencionální dárce detailně informován o dalším postupu. Pokud nadále souhlasí s dárcovstvím je vyšetřen a posléze rozhodnuto o možnosti transplantace. Pro možnost transplantace od živého dárce je nezbytná slučitelnost krevních skupin a negativní křížová zkouška. Není nutná genetická příbuznost dárce a příjemce (např. manželé). Při vyšetřování dárce se nesmí prokázat nemoci, které by významně zvýšily riziko komplikací při odběru ledviny nebo onemocnění zbylé ledviny.

Od roku 2005 provádíme preemptivní transplantace ledvin ze zemřelých dárců. Transplantace je provedena ještě před zahájením dialyzační léčby a pacient se zcela vyhne dialýze a v některých případech i zakládání cévního přístupu k dialýze. Tento způsob transplantace navíc přináší nejlepší vyhlídky na dlouhodobou funkci transplantované ledviny. Zařazení na čekací listinu k preemptivní transplantaci se řídí pravidly České transplantační společnosti. Díky velmi krátké době čekání na transplantaci v našem centru (rok 2003 – 89 dní, 2004 – 66 dní, 2005 – 39 dní) se daří u více než 50% zařazených čekatelů uskutečnit transplantaci před zahájením dialyzační léčby.

Příprava a průběh transplantace: při nabídce ledviny je pacient kontaktován lékařem transplantačního centra a po krátké telefonické konzultaci, která má za cíl odhalit komplikace bránící transplantaci (např. akutní infekci), je zařízen převoz sanitou na dialyzační středisko. Zde probíhá podrobné klinické a laboratorní vyšetření. Součástí přípravy je zavedení kanyly do velkých žil v oblasti krku, která je velmi důležitá pro správné podávání infúzí a rozvoj funkce transplantované ledviny. Samotná operace je provedena na chirurgické klinice zkušenými transplantačními chirurgy. Pacient je několik dní poté hospitalizován na oddělení cévní chirurgie. Zde je rovněž kontrolován transplantačním nefrologem. Další část hospitalizace probíhá na nefrologickém oddělení I. interní kliniky. Kromě léčby imunosupresivními léky a dalšími medikamenty, kterou nezbytné pro úspěšný průběh transplantace, jsou nemocným často prováděny krevní testy kontrolující funkci ledviny a případný rozvoj komplikací. Běžná jsou vyšetření zobrazovací vyšetření transplantované ledviny (např. sonografie), které je nutné provádět i při zcela nekomplikovanám průběhu. V případě pomalého rozvoje funkce ledviny nebo náhlého zhoršení je nutné provést biopsii, která odhalí příčinu a umožní správné léčebný postup. Biopsie ledviny je prováděna navíc i plánovaně (protokolárně) na konci 3. měsíce a 3. roku po transplantaci s cílem odhalit počínající akutní a chronické odhojovací reakce, které bez léčby vedou k postupnému selhání funkce ledviny. Celková doba hospitalizace po transplantaci je 2-3 týdny, při komplikovaném průběhu však může být delší. Po propuštění jsou všichni pacienti kontrolováni v naší transplantační ambulanci, které řeší nejen problémy v souvislosti s transplantovanou ledvinou, ale dojednává případnou léčbu na jiných klinikách či odděleních FN. Všichni nemocní jsou vybaveni telefonními čísly na ambulanci i pohotovostní službu na lůžkovém oddělení k umožnění kontaktu a případně zahájení léčby po 24 hodin denně.

Výsledky transplantací: pro pacienta je velmi důležitý údaj o počtu provedených transplantací, který se udává v přepočtu na milion obyvatel v regionu působnosti centra. Z grafu 1  je patrný dlouhodobě vysoký počet výkonů (33 na milion obyvatel), ze kterého vyplývá krátká doba čekání na transplantaci v našem centru. Nejdůležitější pro kvalitu centra jsou základní data o trvání funkce transplantované ledviny (štěpu) a mortalitě. Přežívání štěpů a pacientů v posledních 10-ti letech (graf 2) je nadstandardní a plně srovnatelné transplantačními centry v západní Evropě nebo USA. Pět let po transplantaci má 80% pacientů funkční ledvinu a nepotřebuje dialýzu, úmrtnost jen lehce převyšuje 10% (přežívání pacientů 87,4%). Při podrobnějším rozboru je patrné další zlepšení výsledků v posledních 5-ti letech (od roku 2000), kdy roční přežívání štěpů dosahuje 92% a mortalita pouze 3% (graf 3, graf 4). Příznivého trendu bylo dosaženo navzdory faktu, že transplantace jsou nyní poskytovány starším a komplikovanějším příjemcům než v minulosti. Výsledky našeho centra v porovnání s centry v USA (graf 5, graf 6) jsou obdobné, respektive roční i 5-ti leté výsledky se pohybují nad průměrem. 

 
Graf 1. Graf 2. Graf 3. Graf 4. Graf 5. Graf 6.