O naší klinice

I. interní klinika je akreditované pracoviště, které poskytuje komplexní ambulantní i lůžkovou diagnosticko-léčebnou péči v celém rozsahu vnitřního lékařství a vysoce specializované služby nejvyšší úrovně v oborech nefrologie (onemocnění ledvin, transplantace ledvin), intenzivní medicína (péče o kriticky nemocné), metabolické choroby, výživa a diabetologie (poruchy látkové výměny a cukrovka), hepatogastroenterologie (onemocnění jater, zažívacího traktu a slinivky břišní), angiologie (cévní onemocnění) a endokrinologie (onemocnění žláz s vnitřní sekrecí). Za svůj prvořadý úkol klinika v těchto oborech považuje zajištění superkonziliární péče o diagnosticky a terapeuticky náročné nemocné, kterým nemůže být nabídnuta adekvátní pomoc na jiných interních pracovištích.
Kromě akreditovaných oborů pracoviště v širokém rozsahu pečuje o nemocné v oborech kardiologie, revmatologie a hematologie.
Mimořádným vkladem I. interní kliniky je mnoho talentovaných, vzdělaných a zapálených pracovníků, kteří vytvářejí předpoklady pro další rozvoj celého pracoviště, kteří se řídí mottem Vzdělanost, zkušenost, komplexnost, bezpečnost a citlivý přístup k nemocnému.“

1st Department of Medicine as an accredited workplace has provided comprehensive out-patient and in-patient diagnostic and therapeutical care in the entirety of the internal medicine and highly specialized sevices at the highest level in the fields of nephrology (kidney disease, kidney transplantation), intensive medicine (care of the critically ill patients), metabolic diseases, nutrition and diabetology (metabolic disorders and diabetes), hepatogastroenterology (diseases of the liver, digestive tract and pancreas), angiology (vascular disease) and endocrinology (endocrine diseases). Its primary task is focused on superconsiliary care of diagnostically and therapeutically chalenging patients, who cannot be treated adequately in other facilities specialized in internal medicine. The 1st Department of Medicine is a learning base for undergraduate students, a workplace trained doctors in accredited disciplines and internationally respected research center. The results of the clinical practice and scientific and research activities have enhanced the department to the absolute top in the Czech Republic. 

Výuka a výzkum

I. interní klinika je výukovou základnou pro pregraduální výuku, školícím pracovištěm v akreditovaných oborech a mezinárodně respektovaným výzkumným centrem. Unikátní propojení základního i klinického výzkumu s vysoce specializovanou zdravotnickou a pedagogickou činností je navzdory profilované specializované péči zárukou neatomizované, „bezbariérové“ špičkové péče a komplexního přístupu k nemocnému. Renomé I. interní kliniky a celé instituce dokreslují i četná získaná ocenění na národním i mezinárodním odborném fóru, účast zvaných řečníků kliniky na významných mezinárodních kongresech a odborných sympoziích, četná členství ve vrcholných grémiích odborných společností a státních úřadů. Klinika rozvíjí celou řadu forem aktivní mezinárodní spolupráce s renomovanými medicínskými centry.    

 

Úseky kliniky

Nefrologie
Úsek nefrologie zajišťuje specializovanou a superspecializovanou péči o pacienty s akutními i chronickými chorobami ledvin. Špičkovou péči poskytuje v oblasti diagnostiky chorob ledvin (biopsie ledvin), náhrady funkce ledvin a transplantací. Součástí úseku je modernizované lůžkové oddělení s izolovanými pokoji pro nemocné s transplantovanou ledvinou, hemodialyzační středisko včetně satelitního střediska v blízkosti hlavní budovy nemocnice, které disponují nejmodernější technologií pro přístrojovou náhradu funkce ledvin a pro léčbu závažných imunopatologických stavů (plazmaferéza, imunoadsorbce), poskytují komplexní peritoneálně-dialyzační léčbu. Pracoviště má specializovanou ambulanci pro léčbu komplikovaných pacientů se systémovými chorobami (vaskulitidy, lupus, aj.). Výsledky klinické praxe a vědecko-výzkumné činnosti, srovnatelné s předními evropskými centry, řadí toto pracoviště mezi absolutní špičku v České republice.
 
Jednotka intenzivní péče (JIP)
JIP I. interní kliniky zajišťuje nejvyšší stupeň intenzivní péče všem skupinám kriticky nemocných dospělých (s výjimkou polytraumat), u kterých došlo k selhání či ohrožení základních životních funkcí. Svým uspořádáním a technickým vybavením splňuje standardy pro JIP vydané Evropskou společností intenzivní medicíny.JIP představuje zázemí pro závažné komplikované stavy všech oborů I. interní kliniky. Navíc je významným partnerem Hematoonkologického oddělení FN pro poskytování péče o nemocné s život ohrožujícími komplikacemi po transplantaci kostní dřeně nebo při komplikacích provázející onkologickou léčbu. Na JIP je také zajištěna léčba kritických stavů nechirurgické povahy vzniklých v průběhu těhotenství či po porodu. JIP spolupracuje i s dalšími subjekty FN a poskytuje péči kriticky nemocným z celého regionu i mimo něj, pokud diagnostický a léčebný rozsah překračuje možnosti mateřských pracovišť. Nepřetržitou komplexní intenzivní péči zajišťuje na devíti plně vybavených lůžcích tým vysoce erudovaných lékařů a sester. Pracoviště disponuje moderním systémem monitorování životních funkcí, širokými možnostmi dočasné mechanické podpory funkce plic, srdce a krevního oběhu, všemi dostupnými metodami náhrady funkce ledvin. JIP je v evropském i celosvětovém měřítku uznávaným pracovištěm ve výzkumu sepse, multiorgánové dysfunkce a v oblasti náhrady funkce ledvin. Její personál patří ke klíčovým osobnostem české intenzivní medicíny. JIP I. interní kliniky je rovněž jedním z evropských pracovišť, kde je možno složit praktickou zkoušku k získání Evropského diplomu v oboru intenzivní medicína.

 

Diabetologické a nutriční centrum 
Diabetologické a nutriční centrum I. interní kliniky je pracovištěm zaměřeným na diabetologii, podiatrii, poruchy metabolizmu a výživy zahrnující podvýživu, umělou výživu a obezitologii. Pracoviště má k dispozici 30 lůžek a 3 souběžně fungující ambulance. Centrum má statut školícího pracoviště v oborech diabetologie a umělá výživa. V oboru diabetologie se zabývá léčbou a superkonziliárním vyšetřováním komplikovaných nemocných s diabetem mellitem 2. typu, nemocných s diabetem mellitem 1. typu, sekundárním diabetem mellitem, gestačním diabetem a geneticky vázanými typy diabetu. Ve spolupráci s Českou diabetologickou společností vede celostátní registr inzulínových pump. Zajišťuje komplexní péči u pacientek s pregestačním nebo gestačním diabetem během celého těhotenství a vede registr pacientek s diabetem v graviditě v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje. Dispenzarizuje nemocné s komplikovaným syndromem diabetické nohy, těžkou diabetickou neuropatií, Charcotovou osteoartropatií a chronickou osteomyelitidou. Ve spolupráci s radiologickou a chirurgickou klinikou FN indikuje nemocné k rekonstrukčním výkonům na cévách dolních končetin metodami invazivní radiologie i klasické cévní chirurgie. Poskytuje všechny typy umělé výživy, v rámci širšího regionu se specializuje na dlouhodobou domácí parenterální výživu u nemocných s nefunkčním trávicím traktem. V rámci obezitologické péče se specializuje na léčbu těžké obezity dietoterapií, farmakoterapií a v závažných případech indikuje ve spolupráci s chirurgickou klinikou FN bariatrické výkony.
 
Hepatogastroenterologie
Gastroenterologické pracoviště kliniky zajišťuje specializované endoskopické výkony a konziliární službu pro celý Plzeňský kraj, v rámci kraje koordinuje Národní program prevence kolorektálního karcinomu. Specializuje se na terapii idiopatických střevních zánětů  antiTNF protilátkami, chronických virových hepatitid interferonem a virostatiky, na primární a sekundární prevenci krvácení při portální hypertenzi. Pracoviště je jediným v Plzeňském a Karlovarském kraji, které provádí široké spektrum diagnostických i léčebných výkonů s využitím endoskopického ultrazvuku.  Od roku 2006 je úsek ustanoven Centrem biologické terapie idiopatických střevních zánětů a působí také jako konzultační centrum pro diagnostiku a léčbu těchto onemocnění v období těhotenství a porodu. Hepatologie patří mezi garantovaná centra léčby virových hepatitid.
 
Angiologie
Angiologické pracoviště I. interní kliniky je tvořeno angiologickou ambulancí s lůžkovým zázemím. Zajišťuje kompletní neinvazivní diagnostiku cévních onemocnění, především veškerá ultrasonografická vyšetření periferního cévního systému, pletysmografická vyšetření  (prstová pletysmografie včetně chladového testu u vazoneuróz, fotopletysmografické vyšetření žilně svalové pumpy) s návazností na počítačovou tomografii, magnetickou rezonanci a angiografická vyšetření a rovněž  radioizotopové metody. V případě nutnosti úzce  spolupracuje s Klinikou zobrazovacích metod a cévními chirurgy. V oblasti žilních onemocnění se specializuje na problematiku hluboké žilní trombózy a jejích komplikací v oblasti dolních i horních končetin a krku, žilních zánětů a chronickou žilní nedostatečností. Zabývá se i problematikou cévních přístupů (dialyzační píštěle, komplikace po kanylacích a katetrizačních výkonech – řešení pseudoaneurysmat a arterio-venosních píštělí), provádí diagnostiku a léčbu vázoneuróz. 
 
Endokrinologie
Endokrinologie poskytuje specializovanou i superspecializovanou péči o nemocné s chorobami štítné žlázy s důrazem na léčbu a sledování v graviditě, dále péči o nemocné s patologií příštítných tělísek, hypofýzy, nadledvin a některých onemocnění pohlavních žláz, včetně konziliární činnosti v rámci fakultní nemocnice. Sonografická ambulance provádí vyšetření štítné žlázy včetně aspirační biopsie pod sonografickou kontrolou, příštítných tělísek, vyšetření gynekomastie u mužů a sonografické vyšetření orbit ve spolupráci s očním endokrinologickým specialistou FN. Zaměřuje se na diagnostiku a léčbu endokrinní hypertenze a neuroendokrinních nádorů. Společně s neurochirurgickou klinikou zajišťuje komplexní spektrum péče pro nemocné s onemocněními a nádory hypofýzy. V roce 2010 získala endokrinologie FN Plzeň statut centra pro léčbu růstovým hormonem dospělých. Je akreditovaným školícím pracovištěm nejvyššího typu pro lékaře v předatestační přípravě.