Jednotka intenzivní péče (JIP)

 
Metabolická JIP
Vedoucí lékař: MUDr. Jaroslav Raděj
Staniční sestra: Bc. Iveta Čížková
Vchod B 1. nadzemní patro
Telefon: 377103165

JIP I. interní kliniky zajišťuje nejvyšší stupeň intenzivní péče všem skupinám dospělých kriticky nemocných s výjimkou polytraumat. Jednotka má kapacitu 9 plně vybavených JIP lůžek, aktuálně je využíváno 7 lůžek, na kterých je poskytována komplexní intenzivní péče pacientům v přímém ohrožení života, se selháním životně důležitých orgánů (např. krevního oběhu, plic, jater, ledvin, centrálního nervového či hemokoagulačního systému).
Nepřetržitou péči o kriticky nemocné zajišťuje plně erudovaný, stabilní tým sester a lékařů – intenzivistů s multidisciplinárním vzděláním (internista, anesteziolog, nefrolog). JIP poskytuje péči kriticky nemocným nejen v rámci I. interní kliniky, ale i pacientům z ostatních oddělení a klinik fakultní nemocnice. JIP I. interní kliniky je rovněž významným partnerem hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni.
Pacientům tohoto oddělení pomáhá řešit život ohrožující komplikace provázející onkologickou léčbu či transplantaci kostní dřeně. Na JIP I. interní kliniky je též zajištěna léčba kritických stavů nechirurgické povahy vzniklých v průběhu těhotenství či po porodu.
Naše JIP spolupracuje i s dalšími subjekty fakultní nemocnice (Neurologická klinika, Kardiochirurgické oddělení, Chirurgická klinika, Anesteziologicko-resuscitační klinika aj.) a poskytuje péči kriticky nemocným z celého regionu i mimo něj, pokud diagnostický a léčebný rozsah překračuje možnosti mateřských pracovišť. Svým uspořádáním a technickým vybavením splňuje standardy pro JIP vydané Evropskou společností intenzivní medicíny.
Kromě standardního technického vybavení (modulární bedside monitory pro kompletní neinvazivní a invazivní monitoraci základních životních funkcí, servoventilátory pro invazivní a neinvazivní mechanickou plicní ventilaci apod.) disponuje pracoviště JIP všemi formami náhrady funkce ledvin, provádí aferetické a imunoadsorbční metody a metody podporující funkce jater (separační plazmafiltrace a adsorpce).
Objemem a kvalitou vědecko-výzkumné činnosti zaujímá JIP prioritní postavení nejen v rámci I. interní kliniky, ale i v rámci celé FN a LFUK v Plzni. Od roku 2006 je JIP akreditovaným pracovištěm pro obor intenzivní medicína. Je postgraduálním doškolovacím centrem pro Českou republiku a pregraduálním edukačním pracovištěm I. interní kliniky LF UK v Plzni včetně výuky zahraničních studentů. Na JIP I. interní kliniky je též možno vykonat ústní zkoušku nutnou k získání Evropského diplomu pro intenzivní péči.