Angiologie

Angiologie

Lékař: MUDr. Hana Brůhová, MUDr. Lucie Štěpánková, MUDr.Gabriela Štěrbáková
Sestra: Irena Uzlová, Erika Sýkorová
Kontaktní telefon: 377103309
Vchod B 3.nadzemní patro

Lůžkové oddělení - 7C
Vedoucí lékař: MUDr. Petra Přenosilová
Staniční sestra: Bc. Pavla Bendová
Telefon sestry: 377103772
Telefon lékaři: 377103773
Vchod B 7.patro - oddělení C

Angiologické pracoviště I. interní kliniky je tvořeno angiologickou ambulancí s lůžkovým zázemím jak na standardním odd., tak dle potřeby i na JIP (ve spolupráci s JIP Kardiologického odd. v rámci Komplexního kardiovaskulárního centra). Angiologická ambulance poskytuje ambulantní péči o nemocné s cévní problematikou (celé spektrum žilních i tepenných onemocnění) a zajišťuje rovněž diagnostickou a konsiliární činnost pro hospitalizované pacienty včetně superkonziliární činnosti pro jiná pracoviště. Ročně je na našem pracovišti vyšetřeno kolem 5000 nemocných, z toho 3500 nemocných absolvuje sonografické vyšetření.

Jsme schopni zajistit kompletní neinvazivní diagnostiku   cévních onemocnění s využitím jak jednoduchého dopplerovského vyšetření, tak   zátěžového testu přes moderní zobrazovací metody jako je duplexní   ultrasonografie, veškerá pletysmografická vyšetření a v návaznosti na Kliniku   zobrazovacích metod (KZM) počítačová tomografie, magnetická rezonance a   angiografická vyšetření. S KZM úzce spolupracujeme rovněž v případě nutnosti   radioinvazivního výkonu jako je angioplastika perif. tepen, zavedení katétru   k lokální trombolytické léčbě nebo implantace kaválního filtru. Těsně   spolupracujeme rovněž s cévními chirurgy. Ve spolupráci s Odd. klinické   hematologie a Odd. klinické genetiky zajišťujeme komplexní vyšetření   trombofilních stavů. 
  Z žilních onemocnění se specializujeme na problematiku hluboké žilní trombózy   a jejích komplikací v oblasti dolních i horních končetin a krku, žilních   zánětů a chronickou žilní nedostatečnost. Zabýváme se i problematikou cévních   přístupů (dialyzační píštěle, komplikace po kanylacích a katetrizačních   výkonech – řešení pseudoaneurysmat a arterio-venosních píštělí).
  Onemocnění periferních tepen reprezentuje celá škála onemocnění, z nich   dominují zejména onemocnění v důsledku aterosklerózy, jako je ischemická   choroba dolních končetin a aneurysma břišní aorty. V případě potřeby jsme u cévních   pacientů schopni léčit i přidružená onemocnění, která představují rizikové   faktory pro aterosklerózu (např. arteriální hypertenze, poruchy lipidového   metabolismu apod.) Provádíme rovněž diagnostiku a léčbu vasoneuróz.
  Menší skupinu tvoří pacienti s různými formami lymfatických onemocnění, zde   postupujeme v návaznosti na další specializovaná pracoviště (zejm.   Dermatovenerologická klinika).

    Cévní   ultrazvuk představuje moderní vyšetřovací metodu, která umožňuje kvalitní   zobrazení cévního systému prakticky celého těla. Nejčastěji jde o vyšetření   žil dolních končetin a extrakraniálních tepen, jsme schopni vyšetřovat i   pánevní a končetinové tepny a břišní aortu.

 
 
   

 

Ultrazvukové pracoviště je propojeno s angiologickou ambulancí, což umožňuje jeho bezprostřední využití. Kromě vyšetření ambulantních pacientů rovněž tvoří důležitý "servisní článek" chodu kliniky a poskytuje nezbytné informace o stavu pacienta, zejména před plánovanou srdeční nebo cévní operací. Podílí se také na odhalování a řešení případných komplikací invazivních výkonů (např. detekce a uzávěr postkatetrizačního pseudoaneurysmatu aplikací trombinu).

Přehled vybavení a rozsahu poskytované péče:

Pracoviště podílející se na angiologické péči

Angiologická ambulance vč. cévního ultrazvuku
  Standardní lůžkové odd. I. interní kliniky V případě potřeby zajištění   intenzivních lůžek na JIP Kardiologického odd.
  Spolupracující pracoviště: Návaznost na KZM (včetně možnosti izotopových   vyšetření) a cévní chirurgii (Chirurg. klinika), dále Kardiochirurgické   odd.,  Odd. klinické hematologie (spec.   hemokoagulační vyšetření), Odd. klinické genetiky (vyšetřování trombofilních   stavů)

Možnosti neinvazivní diagnostiky (vybavení)

Vaskulární ultrazvuk 2x ( z toho 1 mobilní s možností   vyšetření přímo u lůžka).
  Pletysmograf 2x (žilně svalová pumpa, prstová pletysmografie vč. chladového   testu).
  Tužkový dopppler, EKG, možnost použití treadmillu, vyšetření mikrocirkulace   (kapilaroskopie, měření TcpO2, laser doppler flowmetrie).

Možnosti invazivní diagnostiky a léčby

Lokální žilní trombolýza, uzávěr postkatetrizačního   pseudoaneurysmatu (uzávěr sonograficky vedenou kompresí a aplikací trombinu   do vaku pseudoaneurysmatu)
  V návaznosti na KZM kliniku: flebografie, angiografie, PTA, sukční   embolektomie, implantace kaválních filtrů, zavedení katétru k lokální   trombolýze.

 

Angiologické pracoviště I. interní kliniky je součástí akreditovaného angiologického pracoviště v rámci celé FN (ve spojení s Odd. klinické farmakologie a II. interní klinikou). Zajišťujeme jak pregraduální, tak postgraduální výuku.

Pracoviště: areál FN Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň, I. Interní klinka, vchod B, 3,NP, č. dveří 3-160, 3-161.

Ordinační hodiny: v pracovních dnech 7-10hodin  pouze pro objednané pacienty, pravidelná ordinační doba 10-13 hod a 14-15 hod.

Pro vyšetření v naší ambulanci je nutné doporučení od praktického lékaře nebo jiného specialisty, na základě kterého bude pacient objednán k vyšetření. V případě, že bude mít odesílající lékař podezření na onemocnění vyžadující neodkladné vyšetření (např. žilní trombóza nebo akutní tepenný uzávěr) bude pacient vyšetřen tentýž den v co nejkratším čase odpovídajícím závažnosti stavu a aktuální provozní situaci.

Možnost telefonické konzultace po telefonu (výsledky vyšetření, úprava léčby a pod.) denně 12-14.30 hod

Personální zajištění:
Lékaři: MUDr. Hana Brůhová (e-mail bruhova@fnplzen.cz), MUDr. Lucie Štěpánková (e-mail stepankoval@fnplzen.cz), MUDr. Gabriela Štěrbáková, PhD (e-mail sterbakovag@fnplzen.cz)

Sestry: Uzlová Irena, Urbanová Libuše DiS