Nefrologie

Nefrologie
Vedoucí lékař prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

Lůžkové oddělení - 5B
Vedoucí lékař doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
Staniční sestra: Zuzana Vísnerová, DiS
vchod B, 5.patro – oddělění B
telefon sestry 377103575, telefon lékaři 377103573

Nefrologická ambulance
Vedoucí lékař MUDr. Mirko Bouda
vchod B, 2. patro
telefon sestry 377103274, telefon lékaři 377103277

Hemodialyzační středisko
Vedoucí lékař doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Staniční sestra: Mgr. Monika Körberová

Klinická dialýza - vchod B, 2. patro
telefon sestry 377103278, telefon lékaři 377103285

Satelitní dialýza - východně od vchodu B hlavní budovy 100m
telefon sestry 377103925, telefon lékaři 377103922

Transplantační ambulance, transplantační dokumentace
Vedoucí lékař prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
vchod B, 5. patro v prostorách oddělení B (první dveře vpravo)
telefon sestry 377103650, telefon lékaři 377103776

Ambulance peritoneální dialýzy
Vedoucí lékař MUDr. Jan Klaboch, Ph.D.
v budově satelitní dialýzy (východně od vchodu B hlavní budovy cca 100m)
telefon sestry 377103927, telefon lékaři 377103926

 

Úsek nefrologie se jako součást I. interní kliniky podílí na výuce studentů medicíny LF UK v Plzni  a pořádá postgraduální kurzy pro lékaře a sestry. Nefrologická problematika je stěžejní náplní hlavního výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělesné výchovy ČR (MSM 0021620819 Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů). V roce 2005 byla zřízena proteomická laboratoř, ve které jsou mimo jiné studovány možnosti vyžití proteomiky v nefrologii a transplantační nefrologii.

Za vědeckou činnost byl nefrologický tým I. interní kliniky oceněn prestižní cenou Jana Broda za nejlepší nefrologickou publikaci v roce 2005 (Reischig T. et al. – za soubor prací v časopisech Transplantation a Kidney and Blood Pressure Research) a cenou České transplantační společnosti (Reischig T. et al. – za práci v časopise Transplantation).

Úspěšnost vědecké práce je hodnocena především podle počtu publikací v renomovaných časopisech s impaktovaným faktorem a podle kvality (hodnota impaktovaného faktoru) těchto publikací. Přehled publikací za poslední 3 roky z našeho pracoviště naleznete zde. Členové nefrologické skupiny publikovali řadu prací i v časopisech bez impaktovaného faktoru a podíleli se na několika monografiích. Výsledky výzkumu byly prezentovány na mezinárodních nefrologických a transplantačních kongresech.

Členové nefrologie poskytují pravidelné recenzní posudky prestižním zahraničním časopisům v oboru nefrologie a transplantologie: Am J Transplant (dr. Reischig), Perit Dial Int (doc. Opatrná), Nephrol Dial Transplant (doc. Opatrná), Nutrition (doc. Eiselt)

Zdravotnická část

Úsek nefrologie zajišťuje ambulantní a institucionální péči o pacienty s akutními i chronickými chorobami ledvin. Zvláštním úsekem je péče o pacienty vyžadující náhradu funkce ledvin.

Nefrologická péče je zajištěna nejen pro „spádové pacienty“ I. IK, ale také pro nemocné hospitalizované na jiných klinikách a odděleních FN. Navíc existuje řada nefrologických onemocnění, kde nefrologie I. IK zajišťuje péči pro nemocné v celém původním západočeském regionu (včetně Karlovarského kraje). V některých případech jde i o pacienty mimo západočeský region.

A) Nefrologická péče pro západočeský region

1) Transplantace ledvin – zajištěna příprava a vyšetření před zařazením na čekací listinu (před-transplantační ambulance), příprava těsně před transplantací, časné pooperační období na chirurgické klinice, další ústavní a ambulantní péče (transplantační ambulance) na I. IK.

2) Peritoneální dialýza – příprava a zajištění péče okolo zakládání peritoneálního katétru, odborná edukace pacienta, léčba závažných komplikací u pacientů v CAPD programu.

3) Hemodialýza – zajištění vyšetření a hospitalizace při zakládání cévního přístupu k dialýze, řešení komplikací s cévním přístupem, léčba závažných komplikací u pacientů v HD programu.

4) Akutní selhání ledvin – s výjimkou jednoznačně určených případů jako je selhání z prerenálních příčin a subrenální (urologické) selhání zajišťujeme diagnostiku a léčbu akutního selhání ledvin u všech pacientů. V případech vyžadující vysoce specializovanou následnou léčbu (především rychle progredující glomerulonefritidy) je povinností převzít pacienta do ambulantní péče.

5) Plasmaferéza, imunoadsorbce – jako jediné pracoviště v regionu poskytující léčbu těmito metodami zajišťuje nefrologické pracoviště její poskytnutí nejen u indikací nefrologických, ale i neurologických a hematologických chorob.

6) Biopsie ledvin – společně s komplexní diagnostikou a určením iniciální léčby glomerulopatií.

B) Nefrologická péče ve FN mimo rámec I. IK

1) Náhrada funkce ledvin, akutní hemodialýza – je poskytována se zajištěním vlastního personálu a materiálního vybavení pacientům hospitalizovaným na ostatních klinikách a odděleních FN, především pak na ARK a Chirurgické klinice.

2) Konziliární činnost

C) Nefrologická péče pro "spádové" pacienty

Kromě výše vyjmenovaných činností zajišťuje nefrologie:

1) Hemodialyzační středisko – pravidelná hemodialýza pro nemocné s chronickým selháním ledvin. Středisko poskytuje i další příbuzné očišťovací mimotělní metody jako je hemofitrace, hemodiafiltrace (vč. AFB). Součástí je zajištění komplexní péče při komplikacích včetně hospitalizací pro pacienty v programu.

2) Peritoneálně dialyzační program – zahrnující CAPD a APD léčbu. Součástí je zajištění komplexní péče při komplikacích včetně hospitalizací pro pacienty v programu.

3) Ústavní a ambulantní nefrologická léčba – pro nemocné s renální insuficiencí a dalšími nefropatiemi bez insuficience.