Jednotka intenzivní péče (JIP)

Metabolická JIP
Vedoucí lékař: MUDr. Jaroslav Raděj
Staniční sestra: Bc. Iveta Čížková
Vchod B 1. nadzemní patro
Telefon: 377103165

Obecné informace

JIP I. interní kliniky zajišťuje nejvyšší stupeň intenzivní péče všem skupinám dospělých kriticky nemocných s výjimkou polytraumat. Jednotka má kapacitu 9 plně vybavených JIP lůžek, aktuálně je využíváno 7 lůžek, na kterých je poskytována komplexní intenzivní péče. Svým uspořádáním a technickým vybavením splňuje standardy pro JIP vydané Evropskou společností intenzivní medicíny.
Na JIP je ročně hospitalizováno více než 300 nemocných, u kterých došlo k selhání či ohrožení základních životních funkcí. Dlouhodobý věkový průměr nemocných na JIP je 56 let s průměrnou dobou hospitalizace 7,5 dne a příjmovým APACHE II skóre 22 (predikovaná mortalita podle příjmové hodnoty APACHE II 34%). Skutečná mortalita nemocných na JIP za posledních 5 let je 17,2%. Spektrum nemocných přijatých a léčených na JIP je z velké části tvořeno interními nemocnými, 15-20% nemocných je po komplikovaných kardiochirurgických a obecně chirurgických výkonech. 70% nemocných je přijímáno na JIP s obrazem těžké sepse/septického šoku s multiorgánovou dysfunkcí/selháním a více než 70% nemocných je ventilováno déle než 24 hodin.Průměrné TISS body/den 28.  
  JIP je významným partnerem hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni pro poskytování péče o kritické nemocné z tohoto oddělení při život ohrožujících komplikacích po transplantaci kostní dřeně nebo při komplikacích provázející onkologickou léčbu. Na JIP je zajištěna léčba kritických stavů nechirurgické povahy vzniklých v průběhu těhotenství či po porodu.
JIP též spolupracuje i s dalšími subjekty FN (Neurologická klinika, Kardiochirurgické oddělení, Chirurgická klinika, Anesteziologicko-resuscitační klinika aj.) a poskytuje péči kriticky nemocným z celého regionu i mimo něj, pokud diagnostický a léčebný rozsah překračuje možnosti mateřských pracovišť. 
Nepřetržitou péči o kriticky nemocné zajišťuje plně erudovaný, stabilní tým lékařů multidisciplinárního základního vzdělání (internista, anesteziolog, nefrolog) - intenzivistů a sester.
JIP je uzavřenou jednotkou, s odděleným klimatizačním systémem a vstupním filtrem pro personál. Kromě standardního technického vybavení (modulární bedside monitory pro kompletní neinvazivní a invazivní monitoraci základních životních funkcí, servoventilátory pro invazivní a neinvazivní mechanickou plicní ventilaci apod.) disponuje JIP všemi formami náhrady funkce ledvin, provádí aferetické a imunoadsorbční metody a metody podporující funkce jater (separační plazmafiltrace a adsorbce).Při kompletní rekonstrukci v roce 2003-2004 byly respektovány normy EU pro bezpečný provoz a poskytovanou péči na JIP.
 
  V rámci instituce je JIP výhodně lokalizována se snadnou dostupností k urgentnímu příjmu (emergency), příjmovým ambulancím, CT, MR a operačním sálům. Územně je členěna na 1 sál pro 6 nemocných, 1 sál pro 2 nemocné a 1 místnost s 1 lůžkem je využívána jako izolace pro imunokompromitované či naopak vysoce infekční nemocné.  
JIP se jako jedno ze 12 pracovišť v České republice aktivně podílí na projektu MZd – Kontrola kvality péče poskytované na JIP.
Její členové se podílejí na rozvoji softwarového vybavení pro Registr intenzivní péče – RIP. Od začátku roku 2003 je tento program v provozu a umožňuje kontrolovat kvalitu poskytované péče na JIP z hlediska "cost/benefit".
Tento program je plně v souladu s dlouhodobým plánem ESICM (Evropská společnost pro intenzivní péči), jehož hlavním cílem je zlepšit a zároveň efektivně kontrolovat kvalitu poskytované péče u kriticky nemocných na jednotkách intenzivní péče jako nejnákladnějšího segmentu v poskytování zdravotní péče.

Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost pracoviště se soustředí na problematiku sepse, šoku, multiorgánové dysfunkce a řeší otázky náhrady a podpory funkce životně důležitých orgánů. Výzkum probíhá na dvou hlavních úrovních: experimentální a klinické. Kolektiv JIP vybudoval při LFUK v Plzni první výzkumné experimentální pracoviště v České republice, které se zabývá komplexní problematikou sepse a orgánové dysfunkce. Experimentální výzkum systematicky řeší úlohu oxidu dusnatého a oxidačního stresu v patofyziologii sepse a multiorgánové dysfunkce a je zaměřen zejména na interakce orgánové perfúze, mikrocirkulace, kyslíkové výměny, energetického metabolizmu a hemostázy v hepato-splanchnické oblasti. V klinické oblasti byly zavedeny metodiky umožňující měření hepato-splanchnického krevního průtoku (technika barvivové diluce s využitím Fickova principu a katétru zavedeného do jaterní žíly), měření kyslíkového transportu a energetického metabolizmu v této oblasti. Tím se pracoviště JIP zařadilo mezi několik málo evropských center, které tuto "state of the art" metodiku v rámci klinického výzkumu používají. Klinické studie jsou soustředěny zejména na zkoumání vlivu léčebných intervencí na hepato-splanchnický krevní průtok, oxygenaci, mikrocirkulaci a metabolizmus. Pracoviště JIP rovněž řeší v širším kontextu výzkumné úkoly týkající se metod náhrady a podpory funkce orgánů v kritických stavech. Vybudování laboratoře proteomiky na I. interní klinice určuje další klíčové směry klinického a experimentálního výzkumu pro nejbližší období. Nedílnou součástí klinického výzkumu se v posledních 5 letech stal výzkum v problematice etiky na JIP. JIP byla a je zapojena do několika mezinárodních projektů, které jsou soustředěny na kategorizaci strategie léčby kriticky nemocných, na příjmová kritéria na JIP a na umírání nemocných na JIP ( projekty ETHICUS, ETHICATT, WELPICUS)

Objemem a kvalitou vědecko-výzkumné činnosti (klinické i experimentální) zaujímá JIP prioritní postavení nejen v rámci I. interní kliniky, ale i v rámci celé FN a LFUK v Plzni. Kolektiv JIP I. interní kliniky řešil nebo aktuálně řeší v průběhu posledních 5 let 7 výzkumných úkolů, které byly podpořeny granty (IGA MZ), jeden mezinárodní grant odsouhlasený Evropskou komisí a podporovaný Evropskou společností intenzivní medicíny a UEMS (www.CoBaTrICE.org). Druhý evropský grant byl podporován a oceněn Evropskou společností intenzivní medicíny (www.ESICM.org). V současnosti se JIP podílí na řešení komplexního výzkumného záměru I. interní kliniky "Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů".

JIP udržuje a rozvíjí četné aktivní formy mezinárodní spolupráce.
Mezi nejvýznamnější partnery patří:

Prof. Dr. Peter Radermacher, PhD. Sektion Anästhesiologische Pathophysiologie und Verfahrensentwicklung, Universitätsklinikum, Parkstr. 11, 89073 Ulm. Téma spolupráce: sepse, šok, multiorgánové selhání, hyperoxie v sepsi

Prof. Visith Thongboonkerd, MD, FRCPT, Medical Molecular Biology Unit, Mahidol University, Bangkok, Thajsko. Téma spolupráce: proteomika

Prof. Xavier Leverve, Bioénergétique Fondamentale et Appliquée, Université Joseph Fourier, Grenoble, France.

PhD programy (viz odkaz)
V rámci pracoviště jsou každoročně vypisovány nová témata pro doktorandské studium.
V roce 2006 jsou nabízena tyto témata:

Proteomická analýza v patofyziologii a léčbě multiorgánové dysfunkce
Školitel: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Nové léčebné strategie v časné fázi septického šoku: experimentální a klinické aspekty.
Školitel: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Členové JIP poskytují pravidelné recenzní posudky prestižním mezinárodním časopisům v oboru intentzivní medicína: Intensive Care Medicine (prof. Matějovič, MUDr. Novák), Shock (prof. Matějovič), Thrombosis and Haemostasis (prof. Matějovič), Acta Anesthesiologica Scandinavica (prof. Matějovič).

Ostatní aktivity JIP

Členství ve výborech odborných společností

prof. Matějovič a MUDr. Novák jsou členy nově zvoleného výboru České společnosti intenzivní péče (odkaz).
MUDr. Novák je vědeckým sekretářem společnosti. MUDr. Novák je členem výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) a členem výboru Společnosti pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči (SKVIMP)

Všichni členové JIP jsou členy

- European Society of Intensive Care Medicine /ESICM/
- Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní mediciny /ČSARIM/
- Česká lékařská společnost J.E.P.
- Česká společnosti intenzivní medicíny

Ostatní členství:

- Society of Critical Care Medicine /SCCM/ (prof. Matějovič, MUDr. Novák)
- Česká internistická společnost (prof. Matějovič)
- International Society of Nephrology (MUDr. Novák)

Členství v redakčních radách:

Anesteziologie a intenzivní medicína, ČLS Praha: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D, MUDr. I Novák Intenzivní medicína při nakladatelství Maxdorf: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., MUDr. I. Novák - členové Ediční rady
Aktuality v nefrologii, TIGIS Praha: prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD, MUDr. I. Novák

JIP je od roku 2006 akreditovaným pracovištěm pro obor intenzivní medicína. Je postgraduálním doškolovacím centrem pro ČR (viz kurzy) a pregraduálním edukačním pracovištěm v rámci I. interní kliniky včetně výuky zahraničních studentů v anglickém jazyce. V rámci programu postgraduálního vzdělávání v oboru intenzivní medicína je JIP integrována do projektů ESICM, je spoluřešitelem evropského projektu CoBaTrICE (Competency Based Training programme in Intensive Care Medicine for Europe) s cílem sjednotit výuku a zkvalitnit výuku intenzivní medicíny v Evropě. JIP je rovněž jedním ze 3 pracovišť v rámci střední a východní Evropy, kde je možno složit ústní zkoušku k získání Evropského diplomu v oboru intenzivní medicína (EDIC; European Diploma in Intensive Care Medicine). Lékaři JIP se aktivně podílejí na edukčních aktivitách pořádaných IPVZ Praha, jsou členy Vědeckých výborů na národních a mezinárodních kongresech a symposiích.