Výzkumné záměry a grantové projekty

Výzkumné záměry I. interní kliniky:

Prof. MUDr. Karel Opatrný, DrSc. MSM 111400002 Náhrada funkce ledvin metodami očišťování krve a transplantací Doba řešení: 1999-2004

Doc. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD MSM 111400001 Studium faktorů poruch látkové přeměny a jejich ovlivnění Doba řešení: 1999-2003

prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD. MSM 0021620819 Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů. Doba řešení: 2005-2010

Ostatní výzkumné záměry:

prof. MUDr. P. Widimský, DrSc. Koordinátor na I. interní klinice: Doc. MUDr. R. Rokyta, PhD. MSM0021620817 „Invazivní přístupy k záchraně a regeneraci myokardu“

prof. MUDr. M. Anděl, DrSc. Koordinátor na I. interní klinice: Doc. MUDr. Z. Rušavý, PhD. MSM0021620814 Prevence, diagnostika a terapie diabetes mellitus, metabolických a endokrinních postižení organizmu

Grantové projekty:

MUDr. Vladimír Šrámek Aplikace kysličníku dusnatého (NO) ve vdechované směsi plynů u těžkých forem akutní dechové tísně dospělých (ARDS) IGA MZ 3999, doba řešení 1997-1999

MUDr. Jiří Růžička Extrakorporální výměna krevních plynů během kontinuálních mimotělních očišťovacích metod GA UK 65/1997, doba řešení 1997-1999

as. MUDr. Sylvie Opatrná Výzkum adekvátní dialýzy pro léčbu anémie u nemocných s chronickým selháním ledvin – Grant GA UK 261/1998/C, 1998-99

Doc.MUDr. Karel Opatrný, CSc.Vztah fibrinolýzy a metabolických poruch u nemocných s chronickým selháním ledvin léčených dialýzou – grant IGA MZ NB 4765-3, doba řešení 1998 – 2000

MUDr. Michal Holub Kontinuální metody očišťování krve v léčbě sepse, IGA MZ NI/4972–3, doba řešení 1998-2000

Doc.MUDr. Zdeněk Rušavý Sledování vlivu složení enterální výživy na energetický výdej a produkci CO2 v období přiměřeného a nadměrného přívodu energie Grant GA UK 128/1999/C, doba řešení 1999

MUDr. Jiří Růžička, PhD. Automatizovaná optimalizace ventilačního režimu u pacientů vyžadujících umělou plicní ventilaci, IGA MZ NN 5652-3, doba řešení 1999-2001

MUDr. Martin Matějovič, PhD Interakce oxidu dusnatého, peroxynitritu a oxidativního stresu u klinicky relevantního modelu septického šoku, IGA MZ ND 6837-3, doba řešení 2001-2003

MUDr. Aleš Kroužecký Manipulace s tkáňovým perfúzním tlakem u septického šoku: vliv na hemodynamiku a metabolizmus hepato-splanchnického systému IGA MZ ND 6989-4, doba řešení 2002-2005

Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. Metabolické účinky podávání L-karnitinu u dialyzovaných nemocných s důrazem na ovlivnění oxidačního stresu a kalciofosfátového metabolismu, grant IGA MZ ČR NB 7350-3, doba řešení: 2003 – 2005

MUDr. Richard Rokyta Vliv enterální nutrice na perfúzi a metabolizmus hepatosplanchnické oblasti u kriticky nemocných pacientů v sepsi, IGA MZ NB/6728-3, doba řešení 2001-2003

MUDr. Martin Matějovič Zvýšená extravaskulární plicní voda a porušená střevní integrita u syndromu akutní dechové tísně jako součásti systémové zánětlivé odpovědi. IGA MZ 5649-3, doba řešení 1999-2001