Diabetologie a metabolizmus

Diabetologie a metabolizmus
Vedoucí lékař : Doc. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

          Lůžkové oddělení

Vedoucí lékař as. MUDr. M. ŽourekStaniční sestra: M. Šenbauerovávchod B, 5.patro – oddělění Atelefon sestry: 377103513, telefon lékaři: 377103512
          Diabetologická ambulance
Vedoucí lékař : doc. MUDr. S. Lacigová, Ph.D.Sestra: M. Jandovávchod B 5.patrotelefon sestry : 377103518, telefon lékař: 377103518

Vlastní webové stránky

Diabetologie

V oboru diabetologie se zabývá léčbou a superkonziliárním vyšetřováním komplikovaných nemocných s diabetem mellitem 2. typu, nemocných s diabetem mellitem 1. typu, sekundárním diabetem mellitem, gestačním diabetem a geneticky vázanými typy diabetu (MODY).
Poskytuje komplexní šíři diagnostických metod k posouzení lokální i celkové inzulinorezistence a měření vlastní sekrece inzulínu. V indikovaných případech je prováděn modifikovaný 7-bodový orální glukózový toleranční test spojený se sledováním glykemické, inzulínové a C-peptidové odpovědi na zátěž glukózou nebo intravenózní glukózový test. Ve zvláštních případech je možno provést clampové vyšetření jako nejpřesnější metodu měření inzulínové rezistence nebo sekrece.
V rámci regionu indikuje centrum léčbu inzulínovou pumpou (CSII), ve spolupráci s Českou diabetologickou společností vede celostátní registr inzulínových pump.
Edukaci v centru poskytuje tým vyškolených edukačních sester, 2x ročně je ve spolupráci se Svazem diabetiků pořádán týdenní rekondiční pobyt pro nemocné s labilním diabetem mellitem 1. typu bez chronických komplikací (jaro) a pro nemocné se závažnými orgánovými komplikacemi (podzim).
   

Centrum dispenzarizuje všechny pacientky v rámci regionu s pregestačním nebo gestačním diabetem mellitem, u pregestačního diabetu mellitu nebo gestačního diabetu mellitu léčeného inzulínem poskytuje pro region ve spolupráci s gynekologickou klinikou FN komplexní péči během celého těhotenství. Vede registr pacientek s diabetem v graviditě v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje.
Jednou ze subspecializací centra je diabetická neuropatie. Pomocí přístrojového vybavení je možné diagnostikovat periferní i autonomní (kardiovaskulární) neuropatii. Centrum se specializuje na léčbu nemocných s těžkou viscerální neuropatií.

Podiatrická péče

V rámci podiatrické péče dispenzarizuje centrum nemocné s komplikovaným syndromem diabetické nohy, těžkou diabetickou neuropatií, Charcotovou osteoartropatií a chronickou osteomyelitidou. Provádí dlouhodobou fixační, lokální i celkovou léčbu syndromu diabetické nohy. Ve spolupráci s radiologickou a chirurgickou klinikou FN indikuje nemocné k rekonstrukčním výkonům na cévách dolních končetin metodami invazivní radiologie i klasické cévní chirurgie. U vybraných pacientů umožňuje léčbu hyperbarickou oxygenoterapií a v rámci dlouhodobé studie jako jediné v ČR i koncentrátem krevní plazmy obohacené o trombocyty. V rámci centra je poskytována specializovaná protetická a obuvnická péče. Centrum je vybaveno přístrojem na měření saturace kyslíku ve tkáních a laser-doppler flowmetrem, zabývá se výzkumem tkáňové mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy.

     

Nutriční péče

Nutriční ambulance
Vedoucí lékař : Doc. MUDr. Z. Rušavý, Ph.D.
Sestra: K. Kovářová
vchod B 5.patro
telefon sestry : 377103511, telefon lékař: 377103511

Centrum disponuje kompletním vybavením pro měření nutričního stavu pacientů (antropometrické metody, multifrekvenční bioimpedance, nepřímá kalorimetrie, hodnocení jídelníčku pomocí speciálního software).
Poskytuje všechny typy umělé výživy, nutriční terapeutky jsou schopny připravit individuální jídelníčky pro různé potravinové intolerance (např. celiakie, laktózová intolerance, …). Indikuje doplňkovou nutriční podporu formou sippingu, ve zvláštních případech komplexní enterální výživu cestou nasojejunální či nasogastrické sondy, ve spolupráci s gastroenterologií I. interní kliniky i dlouhodobou enterální výživu cestou perkutánní gastrostomie nebo jejunostomie.
V rámci širšího regionu se centrum specializuje na dlouhodobou domácí parenterální výživu u nemocných s nefunkčním trávicím traktem (především u syndromu krátkého střeva) jako jedno ze tří největších v rámci ČR.

     

Obezitologie

Obezitologická ambulance
Lékař: MUDr. D.Matějková
Sestra: K.Kovářová
vchod B 5.patro
telefon sestry: 377103511 telefon lékař: 377103511

V rámci obezitologické péče se centrum specializuje na léčbu těžké obezity dietoterapií, farmakoterapií a v závažných případech indikuje ve spolupráci s chirurgickou klinikou FN bariatrické výkony.